1. Αντικείμενο της Πολιτικής Απορρήτου.

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με διακριτικό τίτλο «Videotooth», που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30, ΤΚ 16326, (εφεξής καλούμενη ως «Εταιρεία»), με την παρούσα Πολιτική, αποσκοπεί να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας https://videotooth.com/ (εφεξής καλούμενη ως «ιστοσελίδα»), σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, με απόλυτη διαφάνεια, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

«Ισχύουσα νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ο Ν. 4624/2019 καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Εταιρεία ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας. 

3. Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών.

Σκοπός

Προσωπικά Δεδομένα

Νομική βάση επεξεργασίας

Δημιουργία/Διαχείριση Λογαριασμού

Όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση email, ημερομηνία εγγραφής, καταχωρημένες παραγγελίες, διεύθυνση χρέωσης/αποστολής, όνομα, επώνυμο, επιλεχθέντα προϊόντα στη wishlist.

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποσκοπεί στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας του χρήστη και στη να διευκόλυνση ελέγχου των παραγγελιών.

Αγορά Προϊόντος/Διεκπεραίωση Παραγγελίας/Έκδοση παραστατικών (είτε στο φυσικό, είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα)

Όνομα, επώνυμο, χώρα, περιοχή, πόλη/κωμόπολη, περιφέρεια, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας διαμέρισμα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, εταιρικό ΑΦΜ και επωνυμία (για αγορές με τιμολόγιο), κωδικός κουπονιού, είδος, ποσότητα και τιμή προϊόντος/ων, είδος παραστατικού (απόδειξη/τιμολόγιο), ημερομηνία συναλλαγής, νόμισμα, τρόπος πληρωμής (Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με μετρητά στην έδρα του φυσικού καταστήματος, Viva Wallet, κωδικός παραγγελίας, σχόλια παραγγελίας.

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’  ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας.

Aftersales support (υπαναχώρηση, επιστροφή προϊόντων, εγγυήσεις προϊόντων, κλπ.)

Όνομα, επώνυμο, χώρα, περιοχή, πόλη/κωμόπολη, περιφέρεια, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας διαμέρισμα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, εταιρικό ΑΦΜ και επωνυμία (για αγορές με τιμολόγιο), κωδικός κουπονιού, είδος, χαρακτηριστικά, ποσότητα και τιμή προϊόντος/ων, είδος παραστατικού (απόδειξη/τιμολόγιο), ημερομηνία συναλλαγής, νόμισμα, τρόπος πληρωμής (Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με μετρητά στην έδρα του φυσικού καταστήματος, Viva Wallet), κωδικός παραγγελίας, σχόλια παραγγελίας, διάρκεια εγγύησης, παράπονα, αιτήματα υπαναχώρησης, αιτήματα αντικατάστασης/επισκευή προϊόντων,  αναφορές ελαττωματικών προϊόντων, περιεχόμενο επικοινωνίας ανάμεσα στην Εταιρεία και στον χρήστη.

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’  ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας.

Χρήση Φόρμας Επικοινωνίας

Όνομα, επώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου, εταιρεία, περαιτέρω προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να εμπεριέχονται στο μήνυμα/ερώτημα του χρήστη.

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’  ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποσκοπεί στην άμεση εξυπηρέτηση/απάντηση ερωτήσεων των χρηστών της ιστοσελίδας.

Χρήση Cookies για τη βελτίωση της  λειτουργικότητας, των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών, καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies

Η ελεύθερη ρητή σας συγκατάθεση (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’  ΓΚΠΔ) την οποία χορηγείτε με την αποδοχή των cookies, με εξαίρεση τα απολύτως αναγκαία cookies τα οποία είναι μονίμως εγκατεστημένα και είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας, για τα οποία νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον (Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ)  ΓΚΠΔ της Εταιρίας.

Αποστολή Newsletter α) στους πελάτων των οποίων τα emails έχουν συλλεγεί από προηγούμενη συναλλαγή που είχαν με την Εταιρεία, β) στους χρήστες που έχουν συναινέσει ρητώς στην εγγραφή τους στη λίστα παραληπτών του Newsletter

Email Χρήστη

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διατήρησης της εμπορικής επικοινωνίας/σχέσης με το χρήστη.

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’  ΓΚΠΔ : η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων, συνιστάμενη σε ρητή θετική ενέργεια του χρήστη κατά την εγγραφή του στο Newsletter.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απεγγραφείτε από τη λίστα παραληπτών του Newsletter, επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο «απεγγραφή» ή «unsubscribe» στο κάτω μέρος των προωθητικών μηνυμάτων

Προστασία Προσώπων και Αγαθών με τη χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Δεδομένα εικόνας

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποσκοπεί στην προστασία προσώπων και αγαθών

Social Media Plugins

Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), μπορούμε να αποκτούμε πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας.

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’  ΓΚΠΔ : η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων, συνιστάμενη σε ρητή θετική ενέργεια του χρήστη (επιλογή του εκάστοτε εικονιδίου κοινωνικής δικτύωσης που μεταφέρει τον χρήστη στην αντίστοιχη πλατφόρμα).

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις νόμου ή προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος διατήρησής τους, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.  Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής.

5. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών από την επεξεργασία, λαμβάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, εμείς λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας των δεδομένων σας.

6. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Το προσωπικό και η Διοίκηση της Εταιρείας, ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην ενότητα 1 της παρούσας, στο πλαίσιο της άσκησης των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να  διαβιβαστούν σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα σε μεταφορικές εταιρείες για την παράδοση των προϊόντων σας, σε παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πχ cloud, hosting ιστοσελίδας), σε προμηθευτές της Εταιρείας για την καταχώρηση της εγγύησης του προϊόντος που αγοράσατε, κλπ. Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες/προμηθευτές της Εταιρείας στους οποίους ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των χρηστών, δεσμεύονται συμβατικά απέναντί στην Εταιρεία, ώστε να  διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία. Παράλληλα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

7. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΕ/EOX

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Εταιρίας, κατά κανόνα δε διαβιβάζονται σε Τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα διασφαλίσουμε ότι συντρέχει κάποια από τις κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Εταιρία δε θα διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

8. Δεδομένα ανηλίκων

Η Εταιρεία δεν επιθυμεί, ούτε επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων απευθείας από ανηλίκους (κάτω των 18 ετών). Ωστόσο, καθώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να καθορίζουμε την ηλικία των προσώπων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα, συμβουλεύουμε τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν την μη επιτρεπόμενη παραχώρηση δεδομένων από ανηλίκους, ώστε να ασκηθούν αναλόγως τα δικαιώματά τους όπως η διαγραφή των δεδομένων τους.

 

9. Τα δικαιώματά σας

Ως χρήστης της ιστοσελίδας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1) Να ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2)Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται προκειμένου να ελέγξετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.

3)Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλιπούς καταχώρησής τους.

4)Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.

5)Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

6) Να ζητήσετε τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων είτε σε εσάς είτε σε τρίτους.

7)Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή που δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

8) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9)Να αντιταχθείτε σε απόφαση που σας αφορά και λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email info@videotooth.gr. Σε περίπτωση άσκησης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, θα ανταποκριθούμε άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίησή σας. Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο www.dpa.gr.

10. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της νομικής συμμόρφωσής, βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας.

 

Τελευταία Αναθεώρηση: Απρίλιος 2023